Δραστηριότητες

Τεχνολογία και μάθηση

Τεχνολογία και μάθηση

Σύμφωνα με μελέτες τα παιδιά διαθέτουν συσκευές πολυμέσων και τις χρησιμοποιούν στην καθημερινή τους ζωή. Τις εμπειρίες τους λοιπόν αυτές από τα πολυμέσα τις φέρνουν και στο σχολείο και εμείς σαν επαγγελματίες θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο τα παιδιά να καταλάβουν πως να χρησιμοποιούν και να αναπτύσσουν τις γνώσεις αυτές και να μαθαίνουν.

Στο Νηπιαγωγείο – παιδικό σταθμό μας, ακολουθώντας το πρότυπο άλλων ευρωπαϊκών χωρών έχουμε εισάγει την τεχνολογία στη διαδικασία της μάθησης. Τα παιδιά μαθαίνουν χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικούς υπολογιστές, διαδραστικό πίνακα, φωτογραφικές μηχανές, video camera και κατάλληλο λογισμικό και εφαρμογές. Διδάσκονται την κριτική σκέψη, τι είναι τα πολυμέσα και πώς μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε κατάλληλα ώστε να μαθαίνουμε.