Δραστηριότητες

Προμαθηματικές έννοιες

τα παιδιά εξοικειώνονται με τη χρήση των αριθμών στη καθημερινότητα κάνοντας συγκρίσεις, ταξινομήσεις, μετρήσεις. Συγχρόνως τα παιδιά μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να αναπαράγουν σχήματα καθώς και επίσης να ομαδοποιούν αντικείμενα και να ξεχωρίζουν σύνολα.